ปฏิทินกิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา
23 มีนาคม วันอุตุนิยมวิทยาโลก
WMO Day
23 มิถุนายน วันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา