ข่าวอุตุนิยมวิทยา


ฉบับที่ 4/2559
กรมอุตุนิยมวิทยา ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) โครงการระบบเครือข่าย สมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ และโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศ ด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ 1)
       เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ร่วมลงนามในพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) สำหรับโครงการระบบเครีอข่ายสมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ และโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ 1 )เป็นโครงการนำร่องสำหรับปีงบประมาณ 2559 เพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
       
        สืบเนื่องจาก กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ปีงบประมาณ 2559-2561 และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ( ระยะที่1 ) และกรมฯ ได้คัดเลือกเป็นโครงการนำร่องสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยใช้ข้อตกลงคุณธรรม ( Integrity Pact: IP ) ตามมติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) และมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ลงนามสัญญาสำหรับโครงการจัดหา พร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงดังกล่าว กับ บริษัท เอเชียแมท จำกัด ตามสัญญาเลขที่ 79/2559 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559 และ โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ( ระยะที่ 1 ) กำลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามมติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ( คตช. ) และมติคณะรัฐมนตรี จึงได้จัดให้มีพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม ( Integrity Pact: IP ) ที่ดำเนินการภายใต้กระบวนการที่กำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตลอดจนความร่วมมือป้องกันและต่อต้านทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อการใช้เงินงบประมาณอย่างคุ้มค่าและปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
        การลงนามครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา นายเกียรติ เกริกการกิจ ผู้จัดการ ฝ่ายขาย บริษัทเอเชียเมท จำกัด ดร.ชวลิต ทิสยากร ผู้สังเกตการณ์ นายเขมทัด สุคนธสิงห์ ผู้สังเกตการณ์ นายวิเศษฎ์ ตันติเอมอร ผู้สังเกตการณ์ และนายอมรยศ พานิช ผู้สังเกตการณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และสื่อมวลชน มาร่วมเป็น สักขีพยาน ในการลงนามข้อตกลงคุณธรรม ( Integrity Pact: IP )
       
  กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
20 เม.ย. 59


 20 เม.ย. 59 กรมอุตุนิยมวิทยา ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) โครงการระบบเครือข่าย สมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ และโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศ ด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ 1)
 01 เม.ย. 59 กรมอุตุนิยมวิทยา จัดสัมมนาวิชาการวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2559 หัวข้อเรื่อง “เผชิญวิกฤต ร้อน แล้ง ฝน ในอนาคต (Hotter, Drier, Wetter. Face the Future)”
 15 ก.พ. 59 กรมอุตุนิยมวิทยา ตกลงความร่วมมือกับบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เผยแพร่ข้อมูลการพยากรณ์อากาศและภูมิอากาศ