ร่าง TOR และราคากลาง การจัดหาโดยวิธี e-Bidding
รายการ TOR ที่กำลังเปิดรับคำวิจารณ์
ลำดับ รายการ TOR และ ราคากลาง เปิดรับคำวิจารณ์
1 ประกวดราคาจ้าง ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง (ครั้งที่2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 10 กุมภาพันธ์ 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
10 กุมภาพันธ์ 2560 - 20 กุมภาพันธ์ 2560

  คลิกเลือกรายการเพื่อเขียนคำวิจารณ์

รายการ TOR ที่ผ่านการวิจารณ์แล้ว
ลำดับ รายการ TOR และราคากลาง วันที่เปิดรับคำวิจารณ์
1 ประกวดราคาจ้างร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง (ครั้งที่2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 10 กุมภาพันธ์ 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
10 กุมภาพันธ์ 2560 - 20 กุมภาพันธ์ 2560
2 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องส่งวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม. พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และอุปกรณ์ห้องส่งกระจายเสียงเพื่อทดแทนของเดิมที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 08 กุมภาพันธ์ 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
08 กุมภาพันธ์ 2560 - 16 กุมภาพันธ์ 2560
3 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO)และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก(WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) [วันที่บันทึก : 15 ธันวาคม 2559]
เอกสาร (1)
15 ธันวาคม 2559 - 21 ธันวาคม 2559
4 ประกวดราคาซื้อร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO)และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก(WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 01 ธันวาคม 2559]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
เอกสาร (4)
เอกสาร (5)
เอกสาร (6)
เอกสาร (7)
เอกสาร (8)
01 ธันวาคม 2559 - 09 ธันวาคม 2559
5 ประกวดราคาจ้างร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 29 พฤศจิกายน 2559]
เอกสาร (1)
29 พฤศจิกายน 2559 - 07 ธันวาคม 2559
6 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 14 พฤศจิกายน 2559]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
เอกสาร (4)
เอกสาร (5)
14 พฤศจิกายน 2559 - 21 พฤศจิกายน 2559
7 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยาน เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ระบบ และเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๑ ระบบ [วันที่บันทึก : 14 พฤศจิกายน 2559]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
14 พฤศจิกายน 2559 - 21 พฤศจิกายน 2559
8 ประกวดราคาซื้อร่างประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ ๑) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 09 พฤศจิกายน 2559]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
09 พฤศจิกายน 2559 - 14 พฤศจิกายน 2559
9 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศการบิน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 04 พฤศจิกายน 2559]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
เอกสาร (4)
เอกสาร (5)
เอกสาร (6)
เอกสาร (7)
04 พฤศจิกายน 2559 - 11 พฤศจิกายน 2559
10 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 27 ตุลาคม 2559]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
เอกสาร (4)
เอกสาร (5)
เอกสาร (6)
เอกสาร (7)
27 ตุลาคม 2559 - 03 พฤศจิกายน 2559
11 ประกวดราคาจ้างร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 08 กรกฎาคม 2559]
เอกสาร (1)
08 กรกฎาคม 2559 - 15 กรกฎาคม 2559
12 ประกวดราคาจ้างร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 09 มิถุนายน 2559]
เอกสาร (1)
09 มิถุนายน 2559 - 16 มิถุนายน 2559
13 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องส่งวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม. พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และอุปกรณ์ห้องส่งกระจายเสียงเพื่อทดแทนของเดิมที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 27 เมษายน 2559]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
27 เมษายน 2559 - 04 พฤษภาคม 2559
14 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐MHz (VAISALA) พร้อมแบตเตอรี่แห้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 31 มีนาคม 2559]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
31 มีนาคม 2559 - 08 เมษายน 2559
15 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่1) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 30 มีนาคม 2559]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
เอกสาร (4)
เอกสาร (5)
เอกสาร (6)
เอกสาร (7)
30 มีนาคม 2559 - 04 เมษายน 2559
16 ประกวดราคาซื้อประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง(ระยะที่ 1)e-bidding [วันที่บันทึก : 03 มีนาคม 2559]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
เอกสาร (4)
เอกสาร (5)
เอกสาร (6)
เอกสาร (7)
เอกสาร (8)
03 มีนาคม 2559 - 08 มีนาคม 2559

  งดรับคำวิจารณ์