สรุปลักษณะอากาศรายปี
ข้อมูลย้อนหลัง :
สรุปสภาวะอากาศทั่วไปในรอบปี พ.ศ. 2558
พ.ศ.2558 เป็นปีที่ประเทศไทยมีฝนน้อยและต่ำกว่าค่าปกติเกือบทุกเดือนโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน มีเพียงเดือนมกราคม กรกฎาคมและกันยายนที่มีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติ ซึ่งในเดือนดังกล่าวเป็นช่วงที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในช่วงฤดูหนาวต้นปี และจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ตลอดทั้งปีมีพายุหมุนเขตร้อนเพียง 1 ลูกที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย คือ พายุโซนร้อน \"หว่ามก๋อ\" (VAMCO 1519) โดยเคลื่อนเข้าสู่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 กันยายน ขณะมีกำลังแรงเป็นพายุดีเปรสชัน โดยปริมาณฝนรวมตลอดปีเฉลี่ยทั้งประเทศต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 11 เปอร์เซ็นต์และต่ำกว่าปีที่ผ่านมา(พ.ศ.2557 ต่ำกว่าค่าปกติ 4 เปอร์เซ็นต์) สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีของประเทศไทยสูงกว่าค่าปกติ 0.8 องศาเซลเซียสและสูงกว่าปีที่ผ่านมา(พ.ศ.2557 สูงกว่าค่าปกติ 0.4 องศาเซลเซียส) หลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงสุดสูงกว่าสถิติเดิมที่เคยตรวจวัดได้ โดยอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนสูงกว่าค่าปกติทุกเดือน โดยเฉพาะเดือนธันวาคมและพฤศจิกายนสูงกว่าค่าปกติ 2.1 และ 1.9 องศาเซลเซียส ตามลำดับ นอกจากนี้จากการติดตามสถานการณ์อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรพบว่าเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังปานกลางตั้งแต่กลางปี และมีกำลังแรงในช่วงปลายปี ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนต่ำกว่าค่าปกติและอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติในช่วงต้นฤดูฝน สำหรับรายละเอียดต่างๆมีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 29 กุมภาพันธ์ 2559