กรมอุตุนิยมวิทยาขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความยินดีด้วยความยินดียิ่ง
094-สวท.สุราษฎร์ธานี
093-สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
092-อริยา สายสูง
091-ลำพัง พุ่มจันทร์
090-นายเอกสิน
089-ร.ท.สุรพงศ์ หงษ์เวียงจันทร์
088-รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ตุ๋ย ยังน้อย
087-สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร
086-อ.เกษมสันต์ มโนมัยพิบูลย์
085-สยามคเณศ
084-ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ตโนแฮนด์
083-สุรศักดิ์ สีลูกวัด
082-นายเฉลิมไชย ขันยอด
081-นายสมพล ปัญญาไว
080-นางวิสาลินี ทองสิงห์คลี เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
079-นางวิสาลินี ทองสิงห์คลี เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
078-กฤดานน แสงสุริยา
077-นายชานน จันทร์ปล้อง เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
076-นายสมชาย แสนแปลง กลุ่มบริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
075-มรุกัญญา แตงโสภา
074-สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน
073-สุกฤษฎิ์ เกิดแสง
072-ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
071-นายวีระ สม่าหลี
070-นพค.24 สนภ.2 นทพ.
069-ร.ท.ณรงค์ ศรีสาร ร.น
068-สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี
067-นายสาธิต นักระนาด พอต.ชง. สอต.กาญจนบุรี
066-นายบุญเลิศ นักระนาด ข้าราชการบำนาญ
065-นางสุมาลี ปันดอน
064-คณะทำงาน HS-AREC
063-นายปภากร แสนสะอาด
062-นายเอกกมล พูลกลั่น สอต.อุตรดิตถ์
061- ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์
060-นายสราวุธ ยงค์พิทักษ์วัฒนา
059-จันทิรา ฉิมเลิศ
058-นิคม ปันดอน
057-หจก.เจแอนด์พีซัพพลาย(2018)
056-นางสาวศรสวรรค์ สมเพ็ชร์
055-นายปิยะ ศรีนามนต์
054-น.อ.วันชัย จันทร์ละเอียด
053-อุรัสยา ศิลป์เจริญ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
052-นายกฤติธี ไชยเอียด
051-ลัดดาวัลย์ เจริญศิริ สอต.สระแก้ว
050-กลุ่มบริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
049-Hs7 kyx สมาคมนักวิทยสมัครเล่น Hs7AM
048-นายบัณฑิต ทับพิลา
047-น.สอำพร ทะหมุน สอต.อุตรดิตถ์
046-นายประทีป ประโลม
045-นายอุกฤษณ์ ภาระกุล
044-นายธาดา ศรัทธา
043-นายพูลนิพัฒน์ อนันตศรี
042-อภิสิทธิ์ ภู่สิโรรังษี
041-ฝ่ายข่าวอากาศ กองบิน 23
040-นางสาวพณธร เรณุมาศ
039-ศราวุธ
038-นางสาวสุนิสา คำพลแสน
037-นายวุฒิพงษ์ จันทร์เทศ
036-นายริดวาน ทาหา หน.กอท.สะเดา
035-นายวาทิตย์ โลไธสง
034-Worapong Laiyarat
033-นายสุรกิต ลาภเดโช
032-นางอัชรี สุขทรัพย์
031-นายสกล เชยรัมย์
030-นายชัยเดช เดชบุญ
029-นางสาวศิริลักษณ์ ศรไชย
028-นายสมควร ช้างเอม
027-นางสาวปาณิสรา สิงห์วี
026-นางจุฑาพร กุลประดิษฐ์
025-ณัฐวรา ยอดไพบูลย์
024-เรือเอกวันลพ ชมชื่น
023-นายปวริศ ยอดไพบูลย์
022-นายคมสันต์ ผาศิริ กบ.
021-นายประพฤติ ยอดไพบูลย์
020-นาย พรเทพ เจียรวนนท์
019-กรมที่ดิน
018-กรมที่ดิน
017-ข้าราชการ สสส.ฐท.สข.ทรภ.๒
016-ปิยะนาถ เคนสุโพธิ์
015-สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
014-นายศราวุธ เยินยุบ
013-นายสมศักดิ์ แสนสุข
012-พิเชฐ สมเพ็ชร์
011-กองพันทหารสารวัตรที่ 21
010-กองข่าวมณฑลทหารบกที่ 21
009-สงกรานต์ หมอกเมือง
008-นายสมชาย เจียมอก
007-กลุ่มงานตรวจอากาศแม่สอด
006-นายวินัย วรรณสัมผัส
005-สามารถ ปราบหงษ์
004-เทศบาลตำบลปะทิว จ.ชุมพร
003-นายทักษร ทักษะวสุ
002-วันเพ็ญ สุนทรจิตต์
001-ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมแสดงความยินดี