ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)

 

นายธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย

รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร กรมอุตุนิยมวิทยา

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)

ข้อมูลติดต่อ กรมอุตุนิยมวิทยา เลขที่ 4353 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 0-2366-9327    โทรสาร 0-2399-4020

 

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

     มุ่งพัฒนาบริการอุตุนิยมวิทยาที่ดีเลิศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 1.ยกระดับการบริการและเสริมสร้างนวัตกรรมบริการ บูรณาการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว
 2.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารราชการและการบริการ
 3.พัฒนาบุคลากรและผู้รับบริการให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้ข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาอย่างมีประสิทธิภาพและมีวิจารณญาณ
 4.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทั่วถึง มีมาตรฐาน สะดวก มั่นคง และปลอดภัย
 

พันธกิจด้านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  1.ส่งเสริมการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวรวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลของผู้รับบริการทุกภาคส่วน และสร้างนวัตกรรมบริการทางเทคโนโลยี สารสนเทศ จัดหาและพัฒนาระบบสารเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว
 2.พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารกิจการของกรมอุตุนิยมวิทยาให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
 3.พัฒนาบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างสรรค์ ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและมีวิจารณญาณ
 4.พัฒนา บริหาร จัดการ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ พอเพียง ได้มาตรฐาน ทั่วถึง สะดวก มั่นคง และปลอดภัย
 

นโยบายและมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน ICT

  • การจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา

 

การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.แแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2559-2564  (ดาวโหลดน์แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2561-2564 )
2.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมอุตุนิยมวิทยา
3.การกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา

ข่าวสารจาก CIO