กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยา นำโดย ว่าที่ ร.ต. ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีฯ ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย น.ส. สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีฯ ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Mr. Heinrich Gudenus ผู้อำนวยการโครงการ Risk-NAP องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และคณะร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลภูมิอากาศสำหรับดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือและการเตรียมความพร้อมในการให้บริการข้อมูลด้านภูมิอากาศ (Climate Service) และการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Risk Assessment) รวมถึงกำหนดแนวทางความร่วมมือและการสนับสนุนเชิงวิชาการจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ที่ทำให้เกิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้มีความพร้อมในการยกระดับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพฯข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

ภาพ : พัศวุฒิ ตระกาโรบล
22 พฤษภาคม 2563