กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไต้ฝุ่น สมัยที่ 52 (ผ่านระบบ video conference ครั้งที่ 2)

เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-10.40 น. ดร. สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดี กรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการ (หัวหน้าคณะผู้แทนไทย) พร้อมด้วยผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รวมจำวน 12 คน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไต้ฝุ่น สมัยที่ 52 (ผ่านระบบ video conference ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา หลังจากที่ได้เคยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ video conference ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้วการประชุมคณะกรรมการไต้ฝุ่น สมัยที่ 52 (ผ่านระบบ video conference ครั้งที่ 2) จัดขึ้นเพื่อทดแทนการจัดประชุมคณะกรรมการไต้ฝุ่น (ประจำปี) สมัยที่ 52 ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) โดยมีอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเขตบริหารพิเศษฮ่องกงทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการไต้ฝุ่น สมัยที่ 52 และอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นทำหน้าที่รองประธานคณะกรรมการไต้ฝุ่น สมัยที่ 52ที่ประชุมได้พิจารณาวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญคือ การถอดถอนรายชื่อพายุที่สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศสมาชิกคณะกรรมการไต้ฝุ่น เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการไต้ฝุ่น สมัยที่ 51 (ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2562) ได้อนุมัติให้ถอดถอนชื่อพายุ จำนวน 2 ชื่อ ได้แก่ MANGKHUT (มังคุด) ของประเทศไทย และ RUMBIA (รุมเบีย) ของประเทศมาเลเซีย และที่ประชุมครั้งนี้ ได้อนุมัติชื่อ KRATHON (กระท้อน) ของประเทศไทย เพื่อทดแทนชื่อพายุ MANGKHUT (มังคุด) และอนุมัติชื่อ PULASAN (ของประเทศมาเลเซีย) เพื่อทดแทนชื่อพายุ RUMBIA (รุมเบีย) ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะได้ดำเนินการให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาถอดเสียงคำอ่านชื่อ PULASAN เป็นภาษาไทย ก่อนนำไปใช้งานและเผยแพร่ต่อไปนอกจากนี้ที่ประชุมฯ ยังมีมติถอดถอนรายชื่อพายุ 6 ชื่อ ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่สมาชิกฯ เมื่อปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ดังนี้

1. HAGIBIS (ฮากีบิส) ตั้งชื่อโดยประเทศฟิลิปปินส์

2. FAXAI (ฟ้าใส) ตั้งชื่อโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

3. PHANFONE (ฟานทอง) ตั้งชื่อโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

4. KAMMURI (คัมมูริ) ตั้งชื่อโดยประเทศญี่ปุ่น)

5. LEKIMA (เลกีมา) ตั้งชื่อโดยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

6. YUTU (ยวี่ถู่) ตั้งชื่อโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกข้างต้นจะได้เสนอชื่อทดแทนชื่อพายุที่ถูกถอดถอนฯ เพื่อให้ที่ประชุม

คณะกรรมการไต้ฝุ่น สมัยที่ 53 ซึ่งจะจัดขึ้นในต้นปี พ.ศ. 2564 พิจารณาต่อไป

ข่าว : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

10 มิถุนายน 2563