กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ในการนี้มี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี มีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธุ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องรับแขกต่างประเทศ ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำหรับพิธีในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีข้าราชการในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นายอมร แก้วมรกต ผู้อำนวยการกองสื่อสาร และนางสาวชลลดา เชาวนจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

ภาพ : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก / อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
24 กรกฎาคม 2563