กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากรมอุตุนิยมวิทยามุ่งสู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน” ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจากอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 200 คน เป็นกลุ่มเป้าหมาย ณ หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพฯ


การจัดโครงสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้และร่วมพัฒนาพิมพ์เขียวองค์กรดิจิทัล (Digital Enterprise Blueprint) ของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นงานบริการ และงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดในองค์กร มีความเข้าใจที่ตรงกันทั้งงานหลักและงานสนับสนุน สามารถปรับปรุงองค์กรด้วยความเข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อกัน และช่วยพัฒนากรมอุตุนิยมวิทยาให้เป็นระบบในระยะต่อไป


ดังนั้น การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ และสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนกรมอุตุนิยมวิทยามุ่งสู่ความทันสมัย เป็นองค์กรดิจิทัลเพื่อก้าวสู่ระบบรายการ 4.0 รวมถึงเป็นที่เชื่อถือของประชาชนคนไทยทั้งประเทศอย่างแน่นอนภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ชนานันท์ จั่นเทศ

12 กันยายน 2563