กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกับกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา


ซึ่งการจัดบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยาทั้งเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกับกรมอุตุนิยมวิทยามีเจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัยด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา เพื่อบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพัฒนา สนับสนุนงานด้านการศึกษา นวัตกรรมองค์ความรู้ที่จะสามารถนำผลงานวิจัย การพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานทั้งสอง ตลอดจนถึงประชาชน ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะที่ประสบวิกฤตภัยภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

25 มกราคม 2564