กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายบุญเลิศ อาชีวระงับโรค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนาอุตุนิยมวิทยา นายสำเริง มั่นคง ผู้อำนวยการกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา นายสมภพ วงศ์วิไล ผู้อำนวยการกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา นายอมร แก้วมรกต ผู้อำนวยการกองสื่อสาร และนายสมควร ต้นจาน ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลาง ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ในคณะกรรมาธิการ การเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ผ่านระบบ video conference ณ ห้องบัญชาการกองพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา
โดยคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัล ในคณะกรรมาธิการ การเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา มีการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปประเทศในส่วนของระบบและเครื่องมือด้านการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
กรมอุตุนิยมวิทยาจึงให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับระบบ เครื่องมือและเทคโนโลยีด้านการโทรคมนาคมในการพยากรณ์อากาศและสนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ แผนยุทธศาสตร์และการดำเนินการในการพยากรณ์อากาศ การบูรณาการระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาและแนวโน้มของนวัตกรรมด้านระบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การโทรคมนาคมในระบบเตือนภัยและระบบสื่อสารเพื่อการพยากรณ์อากาศ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ การแจ้งเตือนภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

05 กุมภาพันธ์ 2564