กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 – 16.30 น. ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้ ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Online BCWC Workshop cum Training on “Use of Ensemble Model Forecast Products for Weather/Climate” ซึ่งศูนย์สภาพอากาศและภูมิอากาศของภูมิภาคบิมสเทค (BIMSTEC Centre for Weather and Climate : BCWC) ณ ประเทศอินเดีย เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2564 ณ BCWC เมือง Noida ประเทศอินเดีย ระหว่างเวลา 15.30 – 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
ศูนย์สภาพอากาศและภูมิอากาศของภูมิภาคบิมสเทค (BIMSTEC Centre for Weather and Climate : BCWC) ตั้งอยู่ ณ เมือง Noida ประเทศอินเดีย ดำเนินการโดยศูนย์พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง (National Center for Medium Range Weather Forecasting : NCMRWF) ภายใต้กระทรวงธรณีศาสตร์ของรัฐบาลอินเดีย ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Online BCWC Workshop cum Training on “Use of Ensemble Model Forecast Products for Weather/Climate” ขึ้น ณ BCWC ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2564 ทางออนไลน์ ระหว่างเวลา 15.30 – 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาสถานะล่าสุดในการพัฒนาระบบ NWP ของประเทศสมาชิกบิมสเทค (BIMSTEC) และหาวิธีที่จะให้บริการข้อมูลและผลผลิตจาก Ensemble Model ที่ BCWC/NCMRWF ได้พัฒนาขึ้นภายใต้ระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถะสูง (NWP) ที่ BCWC/NCMRWF ใช้ปฏิบัติการเพื่อให้บริการแก่สมาชิกบิมสเทคได้ตรงตามความต้องการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกบิมสเทค (BIMSTEC) 7 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา ไทย พม่า เนปาล และภูฏาน รวมทั้ง BCWC เจ้าภาพ เข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 80 คน
โอกาสนี้ Dr. Ashis K. Mitra ผู้อำนวยการศูนย์ BCWC ได้กล่าวต้อนรับ และ Dr. M. Rajeevan, Secretary กระทรวงธรณีศาสตร์ รัฐบาลอินเดีย ให้เกียรติกล่าวเปิดการฝึกอบรมฯ โดยมีอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศสมาชิกบิมสเทค (BIMSTEC) ทั้ง 7 ประเทศ ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดฯ ครั้งนี้ด้วย ตามคำเชิญของ BCWC ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 15.30 – 16.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งคาดว่าผลลัพท์ของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะนำมาซึ่งการพัฒนาผลผลิต Ensemble Model ที่ BCWC/NCMRWF ให้บริการได้ตรงตามความต้องการใช้ของสมาชิกบิมสเทคเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศสมาชิก และสนับสนุนการเตือนภัยล่วงหน้าทางด้านสภาพอากาศและภูมิอากาศ ซึ่งเป็นงานสำคัญเร่งด่วนประการหนึ่งภายใต้ความร่วมมือบิมสเทค (BIMSTEC)ภาพ : พัศวุฒิ ตระกาโรบล

ข่าว : กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

29 มีนาคม 2564