กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย นายอนุรัตน์ ศฤงคารภาษิต ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา ร่วมประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา ในการนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุมครั้งนี้ที่ประชุมนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของการจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปีที่ผ่านมา และความพร้อมดำเนินการตาม 10 มาตรการรับมือช่วงฤดูฝนปี 64 รวมถึงหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด ขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อ 10 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2564 ประกอบด้วย 1.คาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนทิ้งช่วง 2.บริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับน้ำหลาก 3.ทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และเขื่อนระบายน้ำ 4.ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำ และสถานีโทรมาตรให้พร้อมใช้งาน 5.ปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ 6.ขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา 7.เตรียมความพร้อมและวางแผนเครื่องจักรเครื่องมือประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติ 8.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและปรับปรุงวิธีการส่งน้ำ 9.การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมความพร้อม ตลอดระยะเวลาฤดูฝน และ 10.ติดตามประเมินผลและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย ตลอดระยะเวลาฤดูฝน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

19 พฤษภาคม 2564