กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

วันนี้ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมผู้บริหาร นำทีมข้าราชการ และบุคลากรกรมฯ ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม และเป็นระยะเริ่มต้นของฤดูฝน เหมาะสมต่อการปลูกต้นไม้และพืชผลทางการเกษตรต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้ “วันวิสาขบูชา” ของทุกปี โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ ได้กล่าวเปิดงานกิจกรรม เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรกรมฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนจะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านเรือนและชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นับเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ
โดยที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมปลูกต้นไม้ และการบำรุงรักษาต้นไม้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี การมีส่วนร่วม และความผูกพันภายในองค์กร และสร้างจิตสาธารณะในการทำประโยชน์ รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน ที่ทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น และก่อให้เกิดปัญหาความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และการดำเนินชีวิตของมนุษย์ภาพ : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก /ศรีปุก โศจิอรุณ

10 พฤษภาคม 2565