กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

วันนี้ (2 ส.ค. 2565) ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันต์ชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ นางรุ่งรวี อ้นคต ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่พบปะเครือข่ายอุตุภาคประชาชน และตรวจเยี่ยมโครงการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน เพื่อให้ความรู้ ข่าวสารอุตุนิยมวิทยา และการคาดการณ์สภาพอากาศแก่กลุ่มของเกษตรกร ให้สามารถวางแผนการทำเกษตรกรรม การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การตากข้าวในพื้นที่ ตําบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้อย่างเหมาะสม และลดการสูญเสียรายได้ที่อาจเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศและข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ของกรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงได้รับฟังความเห็นและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับฝนที่ตกบริเวณภาคอีสานตอนล่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้าน

ในการนี้ ดร.ชมภารี ได้มอบเกียรติบัตรจำนวน 5 ฉบับแก่ประธานและสมาชิกกลุ่มที่ได้ให้ความร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาและได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับข่าวอากาศ พร้อมทั้งเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมที่เครือข่ายได้ดำเนินการร่วมกัน อาทิ การให้อาหารปลา การชมแปลงนาโยนภาพ/ข่าว : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
02 สิงหาคม 2565