กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร “ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา” รุ่นที่ 27 จำนวน 34 คน พร้อมให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา

การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร “ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา” รุ่นที่ 27 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะวิชาชีพด้านอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหว ตามมาตรฐานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศให้สามารถปฏิบัติภารกิจในตำแหน่งเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ในการตรวจเฝ้าระวัง ติดตาม รายงาน สภาวะอากาศ อากาศเพื่อการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่งได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2561 รวมระยะเวลา 15 เดือน โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 34 คน และหลังจากสำเร็จการศึกษาก็จะนำความรู้ที่ได้เรียนมาไปปฏิบัติงานตามสถานีอุตุนิยมวิทยาแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ


 


ข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ

ภาพ : พลากร เวียงดอนก่อ/อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

31 ตุลาคม 2561