กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการไต้ฝุ่น (ESCAP/WMO Typhoon Committee) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการระหว่างคณะทำงานต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมการไต้ฝุ่น ครั้งที่ 13 (13th Integrated Workshop of Typhoon Committee) ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 ในหัวข้อ "นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับการพยากรณ์พายุไต้ฝุ่นและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ" เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการในรอบปีที่ผ่านมาของคณะทำงานต่างๆ และทบทวนกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมาของแผนปฏิบัติการ รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับปีถัดไป เพื่อผลักดันและพัฒนากิจกรรมในด้าน อุทกวิทยา การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การวิจัยและการฝึกอบรม ตลอดจนงานด้านอุตุนิยมวิทยาการที่กรมอุตุนิยมวิทยารับเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าว เป็นไปตามหลักการให้ประเทศสมาชิกหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ประชุมหารือ อภิปราย ทบทวนกิจกรรมของคณะทำงานต่าง ๆ ติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการในรอบปีที่ผ่านมา และจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับปีถัดไป โดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิกคณะกรรมการไต้ฝุ่น จำนวน 14 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization: WMO) และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ในฐานะองค์กรอุปถัมภ์ก่อตั้งคณะกรรมการไต้ฝุ่น และองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ (observers) รวมประมาณ 70-80 คน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกคณะกรรมการไต้ฝุ่น อีกทั้งจะเป็นโอกาสอันดีให้ผู้แทนประเทศสมาชิกคณะกรรมการไต้ฝุ่นรวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมเพื่อผลักดันและพัฒนากิจกรรมด้านต่างๆ ภายใต้กรอบคณะกรรมการไต้ฝุ่น ได้แก่ งานด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ การวิจัยและการฝึกอบรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ การจัดประชุมครั้งนี้จะทำให้ได้รับความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ จากนานาประเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไป โดยมี นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม

 

ข่าว/ภาพ : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

ลงข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
05 พฤศจิกายน 2561