กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การ” โดยมี นางสาวผุสดี คงสมบูรณ์โชค ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องเขตอุดมศักดิ์ ชั้น 13 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 โครงการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การ”โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนวัตกรรมในองค์การ และเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์เชิงนวัตกรรมให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง “การออกแบบกระบวนการทางความคิดเพื่อการพัฒนานวัตกรรม” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นีรนาท นักดนตรี เป็นวิทยากรภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ
01 กุมภาพันธ์ 2562