กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 รวมทั้งระเบียบกระทรวง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ โดยมีนายสราวุธ สมทรัพย์ เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าอบรมของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยจากส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุจากส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 110 คน โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง นางสาวโชติกา พงษ์สุระ ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐให้ดำเนินการอย่างถูกต้องเกิดผลดีแก่ประเทศชาติต่อไป

กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 รวมทั้งระเบียบกระทรวง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิ ภาคมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการแนวทางการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 รวมทั้งระเบียบ กฎกระทรวง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี แต่ละขั้นตอนแตกต่างจากวิธีปฏิบัติในปัจจุบัน รวมถึงทราบข้อปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่พบบ่อยตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานพัสดุ


 


ข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ

ภาพ : พลากร เวียงดอนก่อ/อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

01 กุมภาพันธ์ 2562