กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น. คณะผู้เข้าอบรมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรให้กับข้าราชการของกรมอุตุนิยมวิทยา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายบริหาร และคณะจำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมในองค์การ ซึ่งทาง กฟผ.มีการคิดค้นและประดิษฐ์นวัตกรรม จนได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ซึ่งจะเป็นหน่วยงานต้นอย่างที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปพัฒนานวัตกรรมให้กับกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไป โดยมี นางสาวจิราพร ศิริคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับภาพ/ข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ
01 กุมภาพันธ์ 2562