กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 13 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยเข้าศึกษาดูงานความรู้ด้านการพยากรณ์อากาศโดย นายชัยชาญ สิทธิวรนันท์ หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศประจำวันเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องบัญชาการพยากรณ์อากาศชั้น 11 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา หลังจากนั้นเข้าศึกษาดูงานความรู้ด้านภูมิอากาศ โดย ดร.ชลัมภ์ อุ่นอารีย์ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา และเข้าฟังบรรยายความรู้ด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ โดยนายโอลัน น้าวไกรศร นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อเป็นไปตามหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มีการเรียนการสอนราชวิชาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

ข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
13 กุมภาพันธ์ 2562