กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการถ่ายทอดความรู้จากการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ โดยบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ โดยเป็นกิจกรรมบรรยายความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับ และการประยุกต์ใช้ในส่วนราชการโดยการพูดคุย และเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้าราชการที่สนใจได้ทราบและเข้าถึงองค์ความรู้ได้ ซึ่งประกอบไปด้วย

1.โครงการ Roving Seminar 2018 ของคณะกรรมการใต้ฝุ่น โดยนายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร เป็นผู้บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2.หลักสูตร International School on Atmospheric Radar (ISAR) โดยนายบุญธรรม ตั้งล้ำเลิศ เป็นผู้บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3.หลักสูตร Regional Training Workshop on Severe Weather and Impact Based Forecasting and Warning Services โดยนางสาวพรรณทิพา ลีนาลาด และ นายไกรฤกษ์ พึ่งสาระ เป็นผู้บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องบัญชาการกองพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา เข้ารับฟังบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อพัฒนาการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ดียิ่งขึ้น

ข่าว/ภาพ : พลากร เวียงดอนก่อ
13 กุมภาพันธ์ 2562