กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมระดมความคิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาขนาดใหญ่ (Big Data) และแนวทางการจัดทำยูสเคส โดยมีนางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำยาเคส เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทั้งสิ้น 45 คน ณ ห้องประชุมเขตอุดมศักดิ์ชั้น 13 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา

การจัดประชุมระดมความคิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาขนาดใหญ่ (Big Data) และแนวทางการจัดทำยูสเคส จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำยูสเคสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนในการจัดทำยูสเคส โดยจะคัดเลือกผลงานมากกว่า 2 ยูสเคส ที่มีการประยุกต์ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในด้านต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการน้ำ การเกษตร การสาธารณสุข เป็นต้น โดยจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเขตอุดมศักดิ์ ชั้น 13 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา

ข่าว/ภาพ : พลากร เวียงดอนก่อ
15 กุมภาพันธ์ 2562