กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ให้การต้อนรับ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมถึงข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา ที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อต่อยอดให้เป็น ยูสเคส โดยขอความร่วมมือ 3 เรื่องใหญ่ๆ ได้แก่ 1.กรมส่งเสริมการเกษตรขอการสนับสนุนข้อมูลพยากรณ์อากาศ 7 วัน และ 2 วันที่สัมพันธ์กับ PM2.5 ในช่วงวิกฤติ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เพื่อแจ้งข่าวแก่เกษตรกรในพื้นที่ประกอบการพิจารณาห้ามการเผาพืชไร่ในระยะสั้น ส่วนในระยะยาวจะพิจารณาหาตัวบ่งชี้ทางอุตุนิยมวิทยาที่สัมพันธ์กับปริมาณฝุ่นควันร่วมกัน เพื่อประกอบการแจ้งข่าวแก่เกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร 2.กรมส่งเสริมการเกษตรขอการสนับสนุนข้อมูลการพยากรณ์อากาศการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะเตรียมข้อมูลเงื่อนไขการระบาดให้ทางกรมอุตุนิยมวิทยา และขอให้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งข้อมูลแก่กรมส่งเสริมการเกษตรล่วงหน้าเมื่อสภาพอากาศเป็นไปตามเงื่อนไขการระบาดของโรคและแมลง และ 3. กรมส่งเสริมการเกษตรขอการสนับสนุนข้อมูลการคาดหมายลักษณะอากาศระยะนาน 120 วัน (4 เดือน) เพื่อหาระยะแล้งประกอบการปลูก เก็บเกี่ยว ตากแห้ง พืชไร่ของเกษตรกร โดยทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะนับถอยหลังเพื่อแจ้งแก่เกษตรกรให้เริ่มเพาะปลูกเอง โดยกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมส่งเสริมการเกษตรจะมีการลงนามความร่วมมือกันกันในภายหลังเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

ข่าว/ภาพ : พลากร เวียงดอนก่อ


15 กุมภาพันธ์ 2562