กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายสราวุธ สมทรัพย์ เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา และพนักงานทำความสะอาด จำนวนรวมทั้งสิ้น 140 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายบัญชาการ วินัยพานิช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมควบคุมมลพิษ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะมูลฝอยและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการคัดแยกขยะก่อนทิ้งในหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยในกรมอุตุนิยมวิทยามีประสิทธิภาพง่ายต่อการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งไปกำจัด เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและรณรงค์ลดการใช้วัสดุที่ผลิตจากพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต แก้วน้ำส่วนตัว ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา


ข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ

ภาพ : พลากร เวียงดอนก่อ/อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

13 มีนาคม 2562