กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีเปิดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2562 (National Crisis Management Exercise 2019 : C-MEX 19) ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการฝึกการบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2562 (National Crisis Management Exercise 2019 : C-MEX 19) ก่อนเป็นลำดับแรก ในประเด็นการต่อต้านการก่อการร้าย ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562 โดยมี พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เพื่อทดสอบนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน/ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ร่วมทั้งทดสอบการประสานแผนและการปฏิบัติระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้ แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ภาพ : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก

ตรวจทานข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก
13 มีนาคม 2562