กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นวิทยากรในการประชุมเสวนาหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยี เพื่อความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ : การเตือนภัย การป้องกัน หลักเกณฑ์ปฏิบัติและการฟื้นฟูรักษา (Physical-Space Technology for Natural Resources Security : Warning Prevention Reregulation and Rehabilitation) โดยร่วมอภิปรายในหัวข้อย่อย “การพยากรณ์สภาพอากาศ ระบบการแจ้งเตือนภัย และการป้องกัน” ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทย อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ดร.รอยล จิตรดอน ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ นายกสมาคมสมองกลฝังตัวไท ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

 

ข่าว : ปุญชรัสมิ์  ราศรี

ภาพ : สราวุธ  สมทรัพย์
09 เมษายน 2562