กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายปฏิบัติการ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยนายนัฐวุฒิ แดนดี ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน นายมนูญ โดะโอย รักษาราชการแทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยประจำปี 2562 (SAREX 2019) ณ กองบิน 23 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี

การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยประจำปี 2562 (SAREX 2019)มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการ การวางแผน การอำนวยการ การประสานงาน และการควบคุมและปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะความพร้อม ความชำนาญ และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ขีดความสามารถ ศักยภาพ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความมั่นใจในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์เร่งด่วน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมฯ เพื่อนำมาประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สำหรับปี 2562 คณะกรรมการแห่งชาติฯ ได้มอบให้กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2562 ณกองบิน 23 อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ (ที่มา : กองอุตุนิยมวิทยาการบิน และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)

ภาพ : กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
10 มิถุนายน 2562