กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการร่วมงานเสวนาโครงสร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศฤดูฝน ปี พ.ศ.2562 ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และภาคเกษตรกร ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ต่อยอดนวัตกรรม ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ” เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดนิทรรศการ และงานเสวนา โครงการสร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของฤดูฝน ปี พ.ศ.2562 โดยมี นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการจาก 13 หน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการน้ำ การเฝ้าระวัง การเตือนภัย และสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยและภัยแล้ง โดยกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นหน่วยงานผู้สนับสนุนข้อมูลในระดับแรกทางด้าน การพยากรณ์อากาศ การคาดการณ์ฝน พายุ ที่มีผลกระทบต่อการจัดการบริหารน้ำในประเทศไทย โดยทาง สทนช. ได้เรียนเชิญผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยาขึ้นร่วมเสวนา ร่วมกับ ผู้บริหารจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และภาคเกษตรกร ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ต่อยอดนวัตกรรม ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ” มีผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาจำนวน 700 คน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ข่าว/ภาพ : พลากร เวียงดอนก่อ
12 มิถุนายน 2562