กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้คำปรึกษาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันสำหรับการเตือนภัยที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ (SSOPs Consultation Workshop 2019) ว่าโครงการ Synergized Standard Operating Procedures (SSOP) for Coastal Multi-Hazards Early Warning System) โดยความร่วมมือขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) คณะกรรมการไต้ฝุ่น (TC) และคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตอบสนองต่อความเสี่ยงและความต้องการพิเศษในการเกิดอันตรายทางด้านชายฝั่ง โดยใช้แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเตือนภัยที่หลากหลาย ซึ่งประเทศไทย โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ยื่นความประสงค์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้คำปรึกษาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันสำหรับการเตือนภัยที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ (SSOP Consultation Workshop 2019) สร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีปฏิบัติงาน พร้อมบูรณาการจัดทำมาตรฐานการเตือนภัยให้ดียิ่งขึ้น กับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2562 ห้องพลอย ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร


ข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ

ภาพ : พลากร เวียงดอนก่อ / อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

08 กรกฎาคม 2562