กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 น ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้ นายบุญเลิศ อาชีวระงับโรค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การผลิตสื่อ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา” โดยมี นายสมภพ วงศ์วิไล ผู้อำนวยการกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ขั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กาผลิตสื่อ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562 กลุ่มเป้าหมาย เป็นบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ในการผลิตสื่อสารสนเทศของหน่วยงาน หรือมีหน้าที่เป็นวิทยากรจากส่วนกลางและศูนย์อุตุนิยมวิทยาภูมิภาค ทั้ง 5 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 35 คนโดยมีเกณฑ์การวัดผลการผ่านการฝึกอบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 การผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิกในระหว่างการฝึกอบรม 1 ชิ้นงานคะแนนผลงานอยู่ในเกณฑ์ 75 คะแนนขึ้นไปโดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 30 ราย การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยาให้ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การประชาสัมพันธ์องค์กร เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลเกิดความถูกต้อง ทันสถานการณ์ สื่อมืความน่าสนใจ สนับสนุนการปฏิบัติงานและพัฒนางานอุตุนิยมวิทยาตามภารกิจ ด้วยการนำเสนอข้อมูลแบบวีดีโอและสื่ออินโฟกราฟฟิกภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ


08 สิงหาคม 2562