กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. กรมชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมี นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 09.00 น. ฟังบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการโดยวิทยากรจากกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม นายประสาทสุข อุปัชฌาย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร จากนั้นรับฟังบรรยาย เกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ โดยมีนายฟาตา มรรษทวี นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากร สุดท้ายรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกองพยากรณ์อากาศที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ โดยวิทยากรจากกองพยากรณ์อากาศ นายสมควร ต้นจาน ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลาง การเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ และเป็นการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของส่วนยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน

 

ภาพ : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก/อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว ; เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก
05 กันยายน 2562