กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. น นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร และนายเมธี มหายศนันท์ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งของหน่วยงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน ในการนี้ นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา บรรยายสถานการณ์และการเตรียมแผนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง เนื่องจากการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤต มีปริมาณฝนเฉลี่ยต่ำกว่าค่าปกติและสถานการณ์น้ำที่มีความผันผวนอย่างมาก ซึ่งส่งผลต่อการผลิตในภาคการเกษตร ความมั่นคงด้านน้ำและอาหาร มีผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภค คณะกรรมาธิการจะรวบรวมปัญหาแนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตในระยะยาว การประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากน้ำแล้งอย่างเร่งด่วน ส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้และการจ้างแรงงานให้ประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งระดับชุมชน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ณ ห้องประชุม ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาลภาพ/ข่าว : อริย์ธัช พุทธตรวจทานข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ
06 กุมภาพันธ์ 2563