กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กรมเจ้าท่า การประปาภูมิภาค การประปานครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น ในการนี้ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายบริหาร และคณะ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ การประชุมจัดขึ้นเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแล้งและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งของหน่วยงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และรับทราบถึงนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง โดยนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา อีกทั้ง ร่วมกันพิจารณาแนวทางการเพิ่มปริมาณน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาลงลุ่มน้ำเจ้าพระยา การบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออก การดำเนินงานโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 (งบกลาง) รวมทั้งพิจารณาการจัดทำแผนงานและโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ที่จะมาถึงนี้ข่าว/ภาพ : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก

14 กุมภาพันธ์ 2563