กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.40 น. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบหมายให้ นายวชิรวิทย์ ก้านจักร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ มอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก ประจำปี 2563 โดยมี ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องไพลิน ชั้น 3 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา เนื่องด้วยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกำหนดให้วันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอุตุนิยมวิทยาโลก องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกและประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลอง และเผยแพร่ความรู้ประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ซึ่งในปี 2563 นี้ ได้กำหนดประเด็นเรื่อง “Climate and Water” หรือ สภาพภูมิอากาศและน้ำ โดยมีจุดเน้นคือการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัญหาด้านน้ำ ในลักษณะที่มีการประสาน ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานทางอุตุนิยมวิทยากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป้าหมายระดับโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้าน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยในปี 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาได้งดการจัดงานวันอุตุนิยมวิทยาโลก เนื่องจากการแพร่ระบาดของไว้รัส COVID-19

 

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ
24 มีนาคม 2563