ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาดพัสดุจำนวน 217 รายการ
  • ลงทะเบียนรับเอกสาร 19 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2564
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคา 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30-10.00 น.
  • รับฟังการชี้แจง 2-3 ธันวาคม 2564
  • วางหลักประกัน 9 ธันวาคม 2564