ร่าง TOR และราคากลาง การจัดหาโดยวิธี e-Bidding
รายการ TOR ที่กำลังเปิดรับคำวิจารณ์
ลำดับ รายการ TOR และ ราคากลาง เปิดรับคำวิจารณ์

  คลิกเลือกรายการเพื่อเขียนคำวิจารณ์

รายการ TOR ที่ผ่านการวิจารณ์แล้ว
ลำดับ รายการ TOR และราคากลาง วันที่เปิดรับคำวิจารณ์
1 ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่และตัดหญ้าประจำกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร และกองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 19 ตุลาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
19 ตุลาคม 2560 - 30 ตุลาคม 2560
2 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2 ชุด [วันที่บันทึก : 10 สิงหาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
10 สิงหาคม 2560 - 17 สิงหาคม 2560
3 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization ๒ เครื่อง ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศภูเก็ตและสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 08 สิงหาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
08 สิงหาคม 2560 - 16 สิงหาคม 2560
4 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 08 สิงหาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
08 สิงหาคม 2560 - 16 สิงหาคม 2560
5 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ ระบบ [วันที่บันทึก : 07 สิงหาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
07 สิงหาคม 2560 - 15 สิงหาคม 2560
6 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า(Warning System) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 07 สิงหาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
เอกสาร (4)
เอกสาร (5)
เอกสาร (6)
07 สิงหาคม 2560 - 15 สิงหาคม 2560
7 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ (ชนิด S-Band) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 07 สิงหาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
เอกสาร (4)
เอกสาร (5)
เอกสาร (6)
เอกสาร (7)
07 สิงหาคม 2560 - 15 สิงหาคม 2560
8 ประกวดราคาจ้างร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 01 สิงหาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
เอกสาร (4)
เอกสาร (5)
เอกสาร (6)
เอกสาร (7)
01 สิงหาคม 2560 - 08 สิงหาคม 2560
9 ประกวดราคาจ้างร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 06 มิถุนายน 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
06 มิถุนายน 2560 - 09 มิถุนายน 2560
10 ประกวดราคาจ้างร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 08 พฤษภาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
08 พฤษภาคม 2560 - 15 พฤษภาคม 2560
11 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 05 พฤษภาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
05 พฤษภาคม 2560 - 11 พฤษภาคม 2560
12 ประกวดราคาซื้อร่างประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ 1680MHz (VAISALA) พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน ๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 26 เมษายน 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
26 เมษายน 2560 - 01 พฤษภาคม 2560
13 ประกวดราคาจ้างร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 21 เมษายน 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
21 เมษายน 2560 - 26 เมษายน 2560
14 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 31 มีนาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
31 มีนาคม 2560 - 05 เมษายน 2560
15 ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง (ครั้งที่๒) [วันที่บันทึก : 06 มีนาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
06 มีนาคม 2560 - 09 มีนาคม 2560
16 ประกวดราคาจ้างร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง (ครั้งที่2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 10 กุมภาพันธ์ 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
10 กุมภาพันธ์ 2560 - 20 กุมภาพันธ์ 2560
17 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องส่งวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม. พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และอุปกรณ์ห้องส่งกระจายเสียงเพื่อทดแทนของเดิมที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 08 กุมภาพันธ์ 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
08 กุมภาพันธ์ 2560 - 16 กุมภาพันธ์ 2560
18 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO)และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก(WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) [วันที่บันทึก : 15 ธันวาคม 2559]
เอกสาร (1)
15 ธันวาคม 2559 - 21 ธันวาคม 2559
19 ประกวดราคาซื้อร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO)และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก(WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 01 ธันวาคม 2559]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
เอกสาร (4)
เอกสาร (5)
เอกสาร (6)
เอกสาร (7)
เอกสาร (8)
01 ธันวาคม 2559 - 09 ธันวาคม 2559
20 ประกวดราคาจ้างร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 29 พฤศจิกายน 2559]
เอกสาร (1)
29 พฤศจิกายน 2559 - 07 ธันวาคม 2559

  งดรับคำวิจารณ์