แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่1  
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560  
แก้ไขแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559(1)  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2556  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2555  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2554  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2553  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2552  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2551  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2550