ฉบับที่ 3/2561
กรมอุตุนิยมวิทยา จัดสัมมนาวิชาการในวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2561 “พร้อมเรื่องอากาศ ฉลาดเท่าทันภูมิอากาศ(Weather-ready, climate-smart)”
       23 มีนาคม 2561 กรมอุตุนิยมวิทยา จัดสัมมนาวิชาการในวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2561 ภายใต้แนวคิด “Weather-ready, climate-smart พร้อมเรื่องอากาศ ฉลาดเท่าทันภูมิอากาศ” โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาและบรรยายพิเศษ ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานครในวันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization : WMO) พร้อมด้วยประเทศสมาชิกรวมทั้งชุมชนอุตุนิยมวิทยาทั่วโลกจะร่วมกันเฉลิมฉลอง “วันอุตุนิยมวิทยาโลก” เพื่อระลึกถึงการก่อตั้งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก เมื่อปี พ.ศ. 2493 สำหรับแนวความคิดสำคัญในวันอุตุนิยมวิทยาโลกประจำปี พ.ศ. 2561 คือ การมีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และการมีความรู้เท่าทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้กำหนดหัวข้อเรื่องว่า “Weather-ready, climate-smart”(พร้อมเรื่องอากาศ ฉลาดเท่าทันภูมิอากาศ) ด้วยตระหนักถึงสภาวะอากาศรุนแรงผิดปกติจากสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงบ่อยครั้งขึ้น การมีโครงข่ายการเฝ้าระวังและติดตามที่เข้มแข็ง แม่นยำในการพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยลดความสูญเสียและผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง “วันอุตุนิยมวิทยาโลก” กรมอุตุนิยมวิทยา จึงได้จัดสัมมนาวิชาการวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2561 ขึ้น และเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวกับสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มุ่งมั่นพัฒนางานด้านอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง และมีการดำเนินงานเพื่อให้รองรับยุคดิจิทัลภายใต้แนวคิด 5 ด้าน หรือ SIGMA โดยที่ S : Safety & Security คือ พยากรณ์อากาศล่วงหน้ารายละเอียดสูงที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเวลา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งด้านการบิน การบริหารจัดการน้ำ ภัยธรรมชาติและแผ่นดินไหว เป็นต้น I : Digital Infrastructure คือ มีโครงข่ายการเฝ้าระวังและติดตามโครงข่ายโทรคมนาคมทางอุตุนิยมวิทยาครอบคลุมทุกพื้นที่ นำระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง หรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาพัฒนาการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขเพื่อให้ได้ผลการพยากรณ์อากาศรายละเอียดสูงในระดับตำบลที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเวลา G - Digital government ยกระดับการปฏิบัติงานและการบริหารราชการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (citizen-centric) และสนับสนุนการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว(one stop service) M : Digital Manpower การมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในทุกด้านของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยาและ A : Applications คือ การจัดทำศูนย์ข้อมูลการบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวผ่าน API และสร้างแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นทั้งชุมชนเมืองและชนบท เช่น TMD Smart Simที่เป็นแอปพลิเคชันรายงานข้อมูลพยากรณ์อากาศจากแบบจำลองด้วยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (HPC)เป็นต้นสำหรับการสัมมนาในช่วงเช้าของวันนี้ มีการบรรยายพิเศษโดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง “พร้อมเรื่องอากาศ ฉลาดเท่าทันภูมิอากาศ (Weather-ready, climate-smart)” และมีการเสวนาเรื่อง “weather-ready, climate-smart, water-wise ยุค 4.0”โดย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิตนายบุญเลิศ อาชีวระงับโรค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา และนางสาวกมลาสน์ เอียดศรีชาย ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาเรื่อง “ฉลาดเท่าทันภูมิอากาศ : climate-smart” โดยว่าที่ร้อยตรี ธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัยคุณรัชกฤต สงวนชีวิน ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดร.สืบสันต์ สร้อยสุวรรณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และผู้ดำเนินรายการเสวนา นางสาวนิลลยา ตรีวรวัฒน์ ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ทั้งนี้ มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ที่เพจ “กรมอุตุนิยมวิทยา”
  กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
23 มีนาคม 2561
ปิดหน้านี้