แบบสำรวจ/แบบสอบถาม โดยกรมอุตุนิยมวิทยา

แบบสอบถามการรับรู้ข้อมูลการคาดหมายสภาวะอากาศและผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่นละออง (PM2.5)

หน่วยงานเจ้าของแบบสอบถาม : กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา

แบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้ใช้งานเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา

หน่วยงานเจ้าของแบบสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ