ช่วงวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของมรสุดตะวันตกเฉียงใต้ในภาคใต้ของประเทศไทย

กองภูมิอากาศ

บทคัดย่อ

เกณฑ์การพิจารณาการเริ่มต้นและสิ้นสุดของฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีหลักการพิจารณาดังนี้ คือ
ก. ในระยะ 5 วันใด ๆ จะต้องมีฝนตก 3 วันที่ต่อเนื่องกัน หรือ ไม่ต่อเนื่องกันก็ได้ โดยมีปริมาณฝนใน3 วันดังกล่าว แต่ละวันต้องไม่น้อยกว่า 5 มม. และปริมาณฝนรวมใน 5 วันนั้นต้องไม่น้อยกว่า 25 มม.
ข. ต้องใช้ฤดูกาลเริ่มต้นและสิ้นสุดของฤดูมรสุมเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย