นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

แอพพลิเคชั่น Thai Weather เป็นแอพพลิเคชั่นของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศในพื้นที่ทั่วประเทศไทย อีกทั้งยังให้ข้อมูลทางต้านการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ การแจ้งเตือนการเกิดภัยในประเทศไทยอีกด้วย

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แอพพลิเคชั่น Thai Weather ทุกท่าน ดังนี้

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 • แอพพลิเคชั่น Thai Weather เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับรายงานสภาพอากาศและพยากรณ์อากาศของประเทศไทย สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องลงชื่อบัญชีผู้ใช้
 • ข้อมูลพิกัดผู้ใช้ปัจจุบัน : มีความจำเป็นที่จะทราบพิกััดของผู้ใช้ ณ ขณะนั้น เพื่อใช้ในการแสดงผลข้อมูลสภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศของผู้ใช้ได้อย่างสะดวก ซึ่งใช้ข้อมูลพิกัดดังกล่าวมีการเก็บไปยังเครื่องแม่ข่าย แต่ไม่ได้ระบุผู้ใช้งาน
 • ประวัติการใช้งาน : มีการเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานของผู้ใช้ในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาข้อมูลในหัวข้อที่มีความนิยม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • กรมอุตุนิยมวิทยา จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเก็บข้อมูลสถิติตามหลักวิชาการ, และใช้ในการปรับปรุงคุณภาพแอพพลิเคชั่นเท่านั้น และทาง
 • กรมอุตุนิยมวิทยา ขอรับรอง ว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือ เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • กรมอุตุนิยมวิทยา อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยา จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้อ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้งานแอพพลิเคชั่น
 • ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตาม นโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ยินดี ที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม ทั้งหลายอัน จะเป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุงแอพพลิเคชั่นต่อไปโดยท่านสามารถติดต่อตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้
 • กรมอุตุนิยมวิทยา
  4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์: 02-399-4012-4, 0-2399-4566, 0-23994568-74, 0-2399-4578, 0-2399-4580, 0-2398-0225-8
  โทรสาร: 02-383-9049, 02-398-0229, 02-361-3180
  อีเมล: it_center@tmd.go.th
  เว็บไซต์: https://www.tmd.go.th

Privacy Policy

Thai Weather is an application of the Thai Meteorological Department (under Ministry of Digital Economy and Society) (As know in "TMD") that disseminates information about the weather and weather forecasts in the area throughout Thailand It also provides information against natural disaster surveillance. Warning of the occurrence of disasters in Thailand as well.

Thai Meteorological Department has established this Privacy Protection Policy to protect the personal information of all users of the Thai Weather application as follows:

Collection of Personal Information

 • Thai Weather is an application for weather reports and forecasts of Thailand. Can be used without having to sign in the user account.
 • Current user coordinate information: It is necessary to know the user's current location in order to display the user's weather information and forecast conveniently. Which uses the aforementioned coordinates data is stored to the server but does not specify the user.
 • Usage History: User access data is collected on various topics for the benefit of the development of information on popular topics.

Personal information usage

 • Thai Meteorological Department Will use your personal information To collect statistical data, and use it to improve the quality of the applications only.
 • And Thai Meteorological Department hereby certifies that your personal information collected will not be used for sale or dissemination to third parties unless with your permission.

Privacy Policy Updates

 • Thai Meteorological Department may update or revise the Personal Information Protection Policy without prior notice to you. This is for the appropriateness And efficient service therefore, Thai Meteorological Department we recommend that users read the privacy policy every time they use the application.
 • In the case that you have any questions, suggestions or comments about Personal Information Protection Policy or Compliance Protection Policy this personal information Thai Meteorological Department will be happy to answer any questions, suggestions and comments that will be helpful. Continue to improve the application by contacting the address listed below.
 • Thai Meteorological Department
  4353 Sukhumvit Road, Bangna, Bangkok, Thailand
  Telephone No.+662 399-4566, +662 399-4568-74, +662 399-4578, +662 399-4580, +662 398-0225-8
  Fax: 02-383-9049, 02-398-0229, 02-361-3180
  Email: it_center@tmd.go.th
  Website: https://www.tmd.go.th