กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๙
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยพ.ศ. ๒๕๕๕
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๓
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๒
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๔๔