สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

ปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญาประจำเดือนตุลาคม 2566

รายละเอียดปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา