สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

ที่ตั้งกรมอุตุนิยมวิทยา