การแบ่งส่วนราชการ

   กฏกระทรวง  แบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
   สำนักงานเลขานุการกรม
   กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
   กองพยากรณ์อากาศ
   กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะ
       อากาศ

   กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

  กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
  กองสื่อสาร
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมมวิทยา
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม และรายงานสภาวะอากาศเพื่อการบิน
  2. จัดทําแผนที่อุตุนิยมวิทยาการบิน วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศเพื่อการบิน และออกคําเตือนลักษณะอากาศร้ายที่จะเป็นอันตรายต่อการบินในพื้นที่ที่รับผิดชอบของประเทศไทยรวมทั้งให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบิน
  3. รวบรวมและจัดทําข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบินในรูปแบบต่างๆเพื่อการพยากรณลักษณะอากาศตามเส้นทางบินทุกเที่ยวบินให้กับสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาการ และมาตรฐานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน
  5. สรุปผลการติดตามสภาวะอากาศเพื่อการบินและให้คําแนะนําแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
  6. ติดต่อประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทางอุตุนิยมวิทยาการบิน
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย