การแบ่งส่วนราชการ

   สำนักบริหารกลาง
   สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
   สำนักพยากรณ์อากาศ
   สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
   สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

  สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
  สำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว