การแบ่งส่วนราชการ

   กฏกระทรวง  แบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
   สำนักงานเลขานุการกรม
   กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
   กองพยากรณ์อากาศ
   กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะ
       อากาศ

   กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

  กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
  กองสื่อสาร
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมมวิทยา
กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ส่งเสริมและดําเนินการในการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและด้านเทคนิควิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพยากรณ์อากาศอย่างรวดเร็วและแม่นยํา
  2. วิเคราะห์และรายงานอากาศประจําถิ่นของประเทศไทย
  3. คาดหมายลักษณะอากาศระยะนาน และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
  4. ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทางภูมิอากาศ ผลกระทบที่เกิดจากภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน
  5. ศึกษาวิเคราะห์คาดหมายและรายงานอากาศเพื่อพัฒนาผลิตผลการเกษตรและอุตสาหกรรมและออกคําเตือนลักษณะอากาศที่จะมีผลกระทบต่อการเกษตรและอุตสาหกรรมรวมทั้งศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและอุตุนิยมวิทยากับกาเกษตร
  6. ศึกษา วิเคราะห์ และคาดหมายอุตุนิยมวิทยาอุทก และออกคําเตือนอุทกภัย รวมทั้งศึกษาค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาอุทก
  7. ติดต่อประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือ และความร่วมมือทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งการจัดประชุมและการเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย