การแบ่งส่วนราชการ

   กฏกระทรวง  แบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
   สำนักงานเลขานุการกรม
   กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
   กองพยากรณ์อากาศ
   กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะ
       อากาศ

   กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

  กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
  กองสื่อสาร
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมมวิทยา
กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา และบริการทางวิชาการอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบดิจิทัลที่ทันสมัย
  2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยด้านรังสีโอโซน มลภาวะ และอุตุนิยมวิทยาทะเล เพื่อการให้บริการ
  3. วางแผน พัฒนา จัดระบบ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางการบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใหคําปรึกษาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
  4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบการให้บริการ และพัฒนาผลผลิตทางอุตุนิยมวิทยาให้สอดคล้องกับความต้องการและตอบสนองนโยบายการพัฒนาดิจิทัลของรัฐ
  5. เป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยา และการบริหารจัดการองคความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา และงานห้องสมุดด้วยระบบดิจิทัลที่ทันสมัย
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย